تک بیتی های ناب
من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم ×××××من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم 

ای حضرت مرگ ، اشتباهی شده انگار

ما زنـــده نبــــودیـــم که امــروز بمیریم 

«یاسر قنبرلو»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 15:0 ] [ احسان ]

عاشق ز نهیب ِ جان نترسد

جانان طلب از جهان نترسد

«نظامی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 14:58 ] [ احسان ]

اگر غــم  را چـو آتش دود  بودی

 جهان   تاریك   بودی   جاودانه

«شهید بلخی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ پنجشنبه دوم مرداد 1393 ] [ 19:42 ] [ احسان ]

کوه در هم که بریزد ز خودش آزاد است

گاه خوب است رها بودن و ناچیز شدن


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه بیستم تیر 1393 ] [ 15:20 ] [ احسان ]

صبـر پـرید از دلم ، عقل گریخت از سـرم

تا به کجا کشد مرا ، مستی بی امان تو...

«مولانا»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 17:5 ] [ احسان ]

رودی که می خشکد در او ســـــودای طغیان نیست

دور از تــو حتــی گریـــه کردن کاری آسان نیست!

دارم بــــه دوری از تــــو عــادت می کنــــــم کم کم

هــر کـس به دردی خــو کند در فکر درمان نیست!

وقتـــی عزیــــزی نـیـسـت تـــا بـــاشد خـــریـــدارت

فرقی میان قصـــر مصــــر و چاه کنـعــــــان نیست!

مانده ست بــــــر دیـــــوار قاب عکس تــــو هر چند

تنـــــدیسی از آقامحـمـــدخــان بـــه کـــرمان نیست!

خــــوارزم بـــعــــد از حمله ی چنـگیــــز خان حتی

انــــدازه ی من بـعـــدِ دیــــــدار تــــو ویران نیست!

هــمــــواره مـفهـــوم عـنــایت نـیـسـت لــبــخـنــدت

گاهی به غیـر از سیــــل ، دستـــآورد باران نیست!

در بستـــــر سیــــلاب وقتـــی خانــــــه می ســـازی

روزی اگــــــر ویـــــران شود تقصیر طـوفان نیست

وقتــی کــــه نان کـــــدخدا در دست مــــــیراب است

جایــی بـــرای رحــــم او بـــــر زیـردستـــــان نیست

راه خـــــودت را کـــج نـکـــن بـــا دیـــدنــــم از دور

آهــــــوی وحشی از پلنـگ ایـنـسان گـریزان نیست!

می گردی و چشمـم بـــه دنــبــــال تـــو مـی گــــردد

خــورشــید از چشم زمیــــن یک لحظه پنهان نیست

چشمـم بــــه گیــلاس لبت وقتـــی کــــه می افـــــتــد

دیگــر زبان را جــرأت "لعنت بــه شیـطان" نیست!

تـــــو لطف شیطانــــی بـــه آدم ، سیب گـنــدمگون!

شیــطان همیـشــه در پــی اغــــوای انـــسان نیست

گـیـــســـو بـیـفشـــان بـیــــد نـامجنــون من ! در باد

بــی گــــرده افـشـانــــی گـلـی پابنـــد گلـــدان نیـست

شایـد جنـــون زیبـــاتــــرین عــــقـــل جهـــــان باشد

هـــــر کـــس که دیـوانه ست، الزاما پریشان نیست!

هــــــر چــــــند خامـــوشـم ولـی هــرگـــز مپنـــــداری

آتـشـفشان خفـتــــــه دیـگــــر فکـــــر طــغیــان نیست

من عـاشـقـــــم حـتــی اگــــر شــاعــــر نـــمی بــــودم

امــــا بـــدون عـشـق ، شـاعــــر بــــودن آسان نیست

  «اصغر عظیمی مهر»


برچسب‌ها: ناب
[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 13:40 ] [ احسان ]

طعنه ی خلق و جفای فلک و جور رقیب

همه هیچند ، اگـــر یــــار مــوافق باشـــد

«شوریده ی شیرازی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ] [ 23:47 ] [ احسان ]

ز خنده رویی گــردون فریبِ رحـــم نخـــور

که رخنه هایِ قفس ،رخنه یِ رهایی نیست

«صائب تبریزی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ] [ 17:48 ] [ احسان ]

هیچ دانائی فریبِ چشم هايت را نخورد

عاقبت كــاری به دستم مي دهد نادانيــم


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ] [ 14:41 ] [ احسان ]

روزه ی هجرِ تو از پای بیانداخت مرا

کی شود با رطبِ رویِ تــو افــطار کنم


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ] [ 11:50 ] [ احسان ]

خوش آن زمان که نکـویان کننـد غارت شهر

مرا تو گیری و گویی ، كه اين اسير من است

«شهیدی قمی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 22:39 ] [ احسان ]

بــگــــردم دور تــــو، دور نـگاهت ، دور بــاطل ها

مـــرا دیـــوانه می خـوانـنــد ، امثـال تــــو عاقل ها

پری رویی، نه... زیباتر، سر زیبایی ات بحث است

بـه طـــرزی کــه کــم آوردنـــد تـوضیح المسائل ها

حسادت می کنـــم بـا هــرکه دستش لای موهایت...

حسادت می کنـــم حتی بــه ایــن مـــوگیر ها، تل ها

مــــرا از دور میدیدی ، خودت را جـمـــع می کردی

بـیـا یک بار دیــگر هـــم شـبـیـه آن "اوایــل ها"...

و من معنی بعضی شعـــــر ها را دیـــر می فـهـمــم

«کـه عـشـق آسان نمــود اول ولی افتاد مشکل ها»

 

«مرتضی عابدپور لنگرودی»


برچسب‌ها: ناب
[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 20:40 ] [ احسان ]

دلم یک دوست می‌خواهد که اوقاتی که دلتنگم

بگوید خانه را ول کن، بگو من کِی، کجا باشم؟

«سعید صاحب علم»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 12:5 ] [ احسان ]

گفته بودم که تـو را دوست نـــدارم دیگر

درد آنجا که عمیق است به حاشا بـرسـد

«احسان افشاری»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه چهاردهم تیر 1393 ] [ 21:5 ] [ احسان ]

تنها تویی که از لب من شعر می شوی

هــر کـس که لایق غزل عاشقانه نیست

«محمود اکرمی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه چهاردهم تیر 1393 ] [ 15:57 ] [ احسان ]

آن لب که چو جان ِ ماست ، دور از لب ِ ماست

ای کــاش کــه جـــان ِ مـــا بــــه لب مــی آمــــد

«رهی معیری»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه چهاردهم تیر 1393 ] [ 13:14 ] [ احسان ]

باز آ که در فــراق ِ تــو چشم ِ امیـدوار

چون گوش ِ روزه دار بر الله اکبر است

«سعدی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 17:45 ] [ احسان ]

تو چـون رفتی خیالت مانده در دل

چنان کـــز کاروان ، آتش به منزل

«خرم شیرازی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 17:26 ] [ احسان ]

بـه دست آور دل ِ مـن را ، چه کارت بـا دل ِ مردم !
تو واجب را به جا آور ، رهــــا کـن مستحب ها را

«نجمه زارع»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 14:59 ] [ احسان ]

روزی که جـان فــدا کـــنم ات بـاورت شود

دردا... که جز به مرگ نسنج اند قــدر ِ مرد

«هوشنگ ابتهاج»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 14:25 ] [ احسان ]

هـزار پنـد به گــوشم پــدر فشــرد و نگفت

که عشق حادثه ای خانمان بر انداز است

«سعید بیابانکی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 13:54 ] [ احسان ]

بی تو هر لحظه مرا بیم ِ فرو ریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

«فاضل نظری»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 11:49 ] [ احسان ]

دلم رنج عجیبی میبرد از دوری ات اما
نجابت میکنـد مانند بانــــو های ایرانی

«سها حیدری»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 10:1 ] [ احسان ]

 پشت پـــرچیـنـت اگر بــزم ، اگـــر مهمانی ست

پشت پرچین من این سـو همه اش ویرانی ست

انـفــــرادی شـده سـلـول بــــه ســلـــول تـنــــم

خــود مـن در خـود من در خود من زندانی ست

دست های تــــــو کجایـنـــد کـــه آزاد شـــــوم ؟

هیچ جایی به جــز آغــوش تـو دیگر جا نیست

ابــــــرها طــرحـی از انــدام تـــو را می سازند

کــه چنـیــن آب و هـــوای غــزلــم بـارانی ست

شـعــر ، آنــی ست کــه دور لـب تــــو می گردد

شاعری لذت خوبی ست که در لب خوانی ست

دوستت دارم اگـر عـشـق بــه آن سختـی هاست

دوستـــم داشتـه باش عشق به این آسانی ست !

«حسین جنت مکان»


برچسب‌ها: ناب
[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 0:45 ] [ احسان ]

فهمیده ام که داغ ِ جنوب از وجود ِ توست
اهــــواز بی حضـور تـو تـبـریـز ِ دیگریست

«امید صباغ نو»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 0:8 ] [ احسان ]

لب های مِی آلـــود بلای دل و جـان است

زان تیغ حـذر کن که به خون تر شده باشد

«صائب تبریزی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 ] [ 22:48 ] [ احسان ]

روزه دارم مـــن و افـطـارم از آن لـعـل لـب است

آری، افـطـار رطـب در رمــضان مـستـــحب است

روز مــــاه رمـضـــان، زلف میـفشـان که فقیــــه

بخــــورد روزهٔ خــود را به گمانش که شب است

زیر لب ، وقت نــــوشتن هـمــه کــس نـقـطـه نهد

ایـــــن عجـب ، نقطه خـال تو به بالای لب است!

یا رب ، ایـن نقـطـهٔ لب را کـــه بــه بــالا بنــهاد؟

نقطه هــــر جا غلط افتـــاد، مـکـیـــدن ادب است

شحنـــــه انـــدر عقب است و من از آن می‌ترسم

که لب لعل تــــــو، آلـــوده به مـــــاء العنب است

پســـــر مریـــم اـگر نیست چه باک است ز مرگ

که دمــادم لــب مـــــن بر لب بـنـت الـعـنــب است

منـعـــم از عشـق کنــــد زاهــــد و آگــــه نبـــــود

شـهــــرت عشق مـن از ملک عجم تا عرب است

گفتمش ای بت من ، بــــوســه بده جان بستـــان

گفت: رو کاین سخــن تو، نه به شرط ادب است

عـشـــق آن است کــــه از روی حـقـیـقـت باشــد

هر که را عشق مجـازی است حمال الحطب است

گــــر صبــــوحی به وصــال رخ جــانـان جان داد

سودن چهــره به خاک ســـر کویــش سبب است!

(شاطر عباس صبوحی قمی » غزلیات)


برچسب‌ها: شعر ناب
[ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 ] [ 18:10 ] [ احسان ]

تو همان جرعۀ آبی که نشد وقت سحر

بـزنـم لب به تــــو و زود اذان را گفتند


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 ] [ 21:33 ] [ احسان ]

ماه؛ سیری چند ! هر شب با وجودت ای پری

مـــوج دریــا مـــی‌رود بالا و پایین ، بــیش‌تـــر

«علی سلیمانی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه شانزدهم خرداد 1393 ] [ 12:22 ] [ احسان ]

دلیل چاک پشت پیرهن شاید همین باشد:

زلیخا یوسفش را دیده و محکم بغل کرده...

«حامد عسگری»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 ] [ 14:52 ] [ احسان ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

بین ِ مـن و تــو چیزی دیـوار نخواهد شد
گر فاصله هم افتد ، بسیار نخواهد شد
امکانات وب